НАШІ АВТОРИ

 

Барбан Маріанна Миколаївна, – викладач, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Бачинська Наталія Ярославівна, – аспірантка, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Бриль Ганна Костянтинівна, – кандидат педагогічних наук, доцент, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Бубела Ольга Володимирівна, – старший викладач, Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченко.

Васильєва Людмила Іванівна, – кандидат педагогічних наук, доцент, Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченко.

Вахницька Мінодора Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченко.

Грудок-Костюшко Марина Олександрівна, – старший викладач Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Гуцу Василь Федорович, – кандидат педагогічних наук, професор, Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченко.

Долинський Борис Тимофійович, – доктор педагогічних наук, професор кафедри біології, екології і основ здоров’я, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського.

Ємельянова Дар'я Володимирівна, – старший викладач, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Єременко Тетяна Євстафіївна, – кандидат філологічних наук, професор, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Залівіна Ірина Семенівна, – учителька математики вищої категорії, гімназія № 1587, м. Одеса.

Івершинь Анжеліка Геннадіївна, – кандидат педагогічних наук, доцент, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Кіцкан Наталія Григорівна, – викладач, Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченко.

Ковтун Наталія Олексіївна, – методист школи, вчитель-методист, Одеська загальноосвітня приватна I-III ступенів художньо-естетичного профілю школа "Костанді".

Корнева З.М., – Національний технічний університет України "КПІ".

Корнещук Вікторія Вікторівна, – доктор педагогічних наук, професор, ОНПУ; професор кафедри управління освітніми закладами та державної служби, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Костюхіна Лілія Василівна, – кандидат педагогічних наук, доцент, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Кулакова Тетяна Борисівна, – кандидат педагогічних наук, доцент, Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченко.

Лук’янченко Ірина Олегівна, – кандидат педагогічних наук, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Мельниченко Галина Володимирівна, – кандидат педагогічних наук, доцент, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського.

Музенiтова Eльмiра Адиловна, – кандидат педагогічних наук, доцент, Придністровський державний університет імені Т. Г. Шевченко.

Музика Юлія Олегівна, – кандидат педагогічних наук, доцент, Гуманітарний факультет ОНПУ.

Набока Оксана Василівна, – викладач, Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченко.

Першина Любов Володимирівна, – аспірантка, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Полянцева Катерина, – магістранта, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Пономарюк Любов Порфиріївна, – здобувач кафедри педагогіки, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Руденко Юлія Анатоліївна, – кандидат педагогічних наук, доцент, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Русалкіна Людмила Георгіївна, – аспірантка, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського.

Сакалюк Оксана Олександрівна, – викладач, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Скитская Л.В., – Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченко.

Скляренко Владимир Костянтинович, – кандидат педагогічних наук, доцент, Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченко.

Тарнопольський Олег Борисович, – доктор педагогічних наук, професор, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля.

Ткачук Алла Анатоліївна, – кандидат педагогічних наук, доцент, Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченко.

Топор Г.В., – Придністровський державний університет імені Т. Г. Шевченко.

Тушева Вікторія Володимирівна, – кандидат педагогічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Унтілова Еліна Артурівна, – кандидат педагогічних наук, доцент, Одеський обласний інститут удосконалення вчителів, м. Одеса, Україна.

Ушнурцева Ніна Микитівна, – кандидат педагогічних наук, доцент, Придністровський державний університет ПГУ ім. Т. Г. Шевченко.

Харцій О.М., кандидат психологічних наук, доцент ХДАК (м.Харків)

Цільмак Олена Миколаївна, доктор юридичних наук, доцент, Одеський державний ун-тет внутрішніх справ.

Черняк С.Г., – кандидат педагогічних наук, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв.

Яблонська Тетяна Миколаївна, – кандидат педагогічних наук, доцент, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Яворська Галина Харлампіївна, – доктор педагогічних наук, професор, Міжнародний гуманітарний ун-тет.

 

 

 

ДО УВАГИ АВТОРІВ

 

Постановою ВАК України (від 15 січня 2003 р. №7-05/1) підвищено вимоги до фахових видань, внесених до переліків ВАК України, зокрема стосовно дотримання вимог, визначених постановою "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію" (п. 7 постанови ВАК України від 10. 02. 1999р. №1-02/3).

П.З. постанови передбачає наступне:

"Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та в подальші роки, лише наукові статті, де присутні такі необхідні елементи:

-   постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

-   аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішеної раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;

-   формулювання цілей статті (постановка завдання, мета);

-   виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

Примітка: Авторам (за виключенням докторів наук та тих кандидатів наук, які не пройшли апробацію в ж. "Наука і Освіта") разом зі статтею пред'являти до редакції завірені:

-   у разі першої публікації – обов’язково рецензію-відгук спеціалістів у відповідній галузі науки (доктор наук чи кандидат наук):

-   виписку з протоколу засідання кафедри (лабораторії) про обговорення статті та рекомендацію її до друку.

 

Крім того до статті в журнал "Наука і освіта" додаються:

1. "Авторська довідка" – прізвище, ім'я, по батькові автора (повністю), його відношення до науки: ступінь, звання; коли таких немає – "пошукач" чи "аспірант" із зазначенням наукового керівника (підпис і рекомендація до друку наукового керівника – обов’язкові), місце роботи автора, контактні телефони.

2. Назва статті, прізвище й ініціали автора англійською, російською та українською мовами, незалежно від того, якою з означених мов написана стаття.

3. Література до статті оформлюється за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 рік.

4. До статті додається номер УДК (взяти в науковій бібліотеці)

5. "Резюме"англійською, російською та українською мовами та ключові слова.

6. У кінці статті обов’язково має бути власноручний підпис автора.

7. Стаття має бути надрукована шрифтом "Times New Roman", 14 розмір, формат А 4, полуторний інтервал.

 

В разі недотримання означених вимог стаття публікуватися не буде.