Вимоги до публікацій

До уваги авторів та читачів журналу «Наука і освіта»!

Політику журналу на сучасному етапі зосереджено на необхідності підвищення академічного статусу завдяки новим вимогам до публікацій, що відповідають міжнародним стандартам. При цьому мета такої політики спрямована на спрощення підготовки рукописів авторами та рецензування ревьюерами.

 • • Основними напрямами профільності журналу залишається друк оригінальних (раніше не опублікованих) завершених наукових досліджень з різних галузей психологічних на педагогічних наук: теоретико-методологічних проблем психології, психофізіології, нейропсихології, соціальної психології, психології індивідуальних відмінностей, когнітивної психології, педагогічної психології, вікової психології, медичної психології, політичної психології, юридичної психології, інженерної психології, психології особистості, психології розуміння та впливу, психології емоцій, історії психології, психологічного консультування, порівняльної психології; вікової педагогіки (дошкільна, шкільна педагогіка, педагогіка вищої школи), корекційної педагогіки (сур­допедагогіка, тифлопедагогіка, логопедія, олігофренопедагогіка), історії педагогіки та методики викладання.
 • • Редакція приймає до друку виключно оригінальні, раніше неопубліковані матеріали, що не містять признаків плагіату (З вересня 2017 року згідно із Законом України "Про вищу освіту" не допускається використання даних, які було представлено у захищених дисертаційних дослідженнях). За умови наявності у роботі плагіату/самоплагіату повторно така стаття не розлядатиметься.
 • • Зважаючи на те, що журнал «Наука і освіта» є міжнародним наукометричним виданням, до друку приймаються статті на теми, які порушують актуальні для міжнародної наукової спільноти проблеми та пропонують їх вирішення, що є важливими не лише для окремого закладу чи країни, а у міжнародному просторі. У цьому аспекті доцільно наголосити на тому, що наукова стаття не має нагадувати науковий звіт працівника, кафедри або університету. Роботи, які не містять інтернаціонального контексту, відхиляються редакційною колегією навіть за умови повної відповідності технічним вимогам. Статті такого типу можуть бути надруковані у вітчизняних фахових виданнях.
 • • Редакція не приймає до розгляду статті, що містять пілотажні дослідження з «попередніми» висновками.
 • • З метою дотримання академічності тексту важливо уникати багатозначності думок, великих речень та неологізмів.
 • • Якщо стаття не відповідає хоча б одному з пунктів вимог, її відхиляє технічний редактор без розгляду змісту роботи рецензентом.
 • • В окремих випадках, якщо робота має науковий потенціал, але автор з певної причини не може виправити зауваження рецензента, редакційна колегія може запропонувати науковця для спільного доопрацювання матеріалів та подальшого друку статті у співавторстві.
 • • Просимо науковців, які готують статті з педагогіки, звернути увагу на актуальність своїх робіт у контексті невідповідності вітчизняного та зарубіжного наукових термінологічних апаратів. Наприклад, теми з формування готовності до професійної діяльності, формування професійної компетентності тощо із виділенням компонентів готовності, критеріїв та показників, у якості яких зазвичай використовуються складні слова за типом «мотиваційно-настановчий», «особистісно-професійний» є важкими для перекладу англійською мовою та незрозумілими іноземним читачам, що нівелює розуміння наукової роботи фахівцями різних країн.
 • • Переклад засобами онлайн-сервісів (типу Google Translate, Yandex переводчик, prompt тощо) є неприпустимим.  
 • • Максимальна кількість авторів у статті - три особи. 
 • • При подачі статті до розгляду автор має надати список своїх статей з теми дослідження (обсягом не менше 3 робіт), що були опубліковані за останні 5 років. Авторам (за виключенням докторів наук) разом зі статтею пред’являти до редакції рецензію-відгук доктора наук (у відповідній галузі науки) 
 • • Обсяг статті: від 10 (без урахування списків літератури та резюме) до 30 сторінок. 

З огляду на нові вимоги та зміну політики журналу «Наука і освіта» усі статті, що були надіслані до 15.07.2018, рекомендовано доопрацювати та повторно подати на розгляд.

 

Фактори, що унеможливлюють друк у наукометричному журналі «Наука і освіта»:

1. Наявність елементів плагіату та самоплагіату.

2. Недостовірність інформації про публікації автора з проблеми.

3. Невиконання рекомендацій експерта з доопрацювання статті.

4. Невідповідність хоча б одній із вимог журналу.

 

Наголошуємо, що процес рецензування розпочинається з перевірки технічним редактором відповідності Вашої статті вимогам журналу. Далі робота надсилається на розгляд рецензентові (фахівцеві відповідної галузі). Попереджаємо, що після висунення зауважень (як технічним редактором, так і рецензентом) доопрацьовану роботу можна подати тільки один раз! Якщо автор з першого разу не виправив усі зауваження, не врахував рекомендації та відправив матеріали на повторний розгляд, йому відмоляють у публікації без права подальшого доопрацювання та подання статті. 

***

 Увага! Просимо звернути увагу на те, що з 1 номеру 2018 року посилання у тексті оформлюються не як раніше  (наприклад, [1], [2, c. 3]), а по-новому: у круглих дужках прізвище автора - кома - рік видання роботи - (Чебикін, 2010). Якщо потрібно послатися на декілька джерел, варто перелічувати їх через крапку з комою - (Чебикін, 2010; Богданова, 2007; Саннікова, 2015). Списки літератури оформлюємо за тими самими правилами. 

 Структура статті з психології та педагогіки

(для статей з методики викладання структуру подано ничже):

1. Номер УДК.

2. Ім’я, прізвище,  інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор) (курсив).

3. Назва статті (ВЕРХНІЙ РЕГІСТР). Важливо! Назва роботи може містити не більше 10 слів, має розкривати сутність проблеми та бути цікавою широкому загалу науковців. Слід уникати скорочень.

4. Резюме і ключові слова (курсив) мовою статті з такими обов'язковими елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження (від 200 до 300 слів та 5-10 ключових слів).

5. Текст статті, де присутні такі необхідні елементи:

       Вступ / Introduction (15% обсягу статті) 

 • • постановка проблеми, її актуальність для теорії і практики.
 • Важливо у вступній частині чітко сформулювати понятійний апарат у рамках дослідження задля уникнення неоднозначного розуміння понять.
 • У статті має бути представлений кількісний та якісний аналіз літературних джерел із проблеми. У списку використаної літератури допускається не більше 50% вітчизняних джерел, інші – зарубіжні виключно із БД Web of Science чи Scopus. При узагальненні літературних даних слід посилатися на роботи, опубліковані протягом останніх 10 років. У жодному разі не можна перераховувати прізвища авторів, які вивчали питання, що досліджується. Спочатку автор аналізує кількісно, скільки всього робіт на момент написання статті є у WOS чи Scopus з проблеми, включаючи надання інформації про кількість джерел за кожним її типом (монографії, статті, тези тощо). Після цього робиться якісний аналіз джерел, на основі якого автор виділяє основні тенденції або напрями у пізнанні явища, що вивчається. Посилання на конкретних авторів в аналізі літератури допускається лише у випадку, якщо отримані ними дані суперечать точці зору автора статті або є основоположними для цього дослідження, по тексту – за умов цитування. 
 • Окрім цього, редакція підтримує статті, в яких аналізуються результати досліджень наукових шкіл Університету Ушинського з посиланням на них.
 •       Мета та завдання / Aim and tasks
 • Мета статті має чітко показувати предмет дослідження та бути конкретною (мета має бути одна! Далі - завдання, мінімум - 3). 

        Методи дослідження / Research methods (30% обсягу статті) 

 • • Методи дослідження передбачають описання їх основного змісту, характеристик і показників, які вони фіксують, та одиниць вимірювання. Увага! Сюди також входить інформація щодо організації дослідження, якісних та кількісних характеристик вибірки тощо. Якщо Ви досліджуєте, наприклад, рівні сформованості певного педагогічного явища, обов'язково тут необхідно подати їхню характеристику. Цей пункт має містити ВИЧЕРПНУ інформацію щодо процедури організації та проведення Вашого дослідження.

           Результати  / Research results (40% обсягу статті)

 • • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Опис емпіричних результатів повинен містити конкретні дані, що підтверджують статистичну достовірність отриманих результатів. Отанні можуть бути представлені у вигляді таблиць, графіків, діаграм з подальшою інтерпретацією. 
 •        Обговорення / Discussion (10% обсягу статті)
 • • Обов’язковим є пункт «Обговорення», де автор окрім детального інтерпретування та пояснення отриманих даних, має презентувати їх порівняльний аналіз з науковими результатами зарубіжних учених за схожою проблематикою з посиланням на них, обґрунтувати наукову цінність та напрями практичного використання отриманих результатів. Цей пункт обов’язково має містити обґрунтування наукової новизни отриманих даних. 

          Висновки / Conclusion (5% обсягу статті)

 • • Висновки з дослідження, які стисло висвітлюють сутність отриманих результатів згідно з поставленими у роботі завданнями.  Важливо! У висновках не повинно бути даних, яких немає у змісті статті! 

6. Література, оформлена за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 р.

7. Література в романському алфавіті в АРА стилі (додаток 1). ВАЖЛИВО! У "Додатку 1" приклади списків літератури представлено у вигляді таблиці лише для порівняння бібліографії в оригіналі та за міжнародним стандартом. Списки літератури НЕ ПОТРІБНО складати у таблиці. 

8. Інформація українською чи англійською мовою (відмінною від мови статті):

- ПІБ автора, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор)

9. Назва статті.

10. Авторське резюме (актуальність, мета, методи, результати дослідження та висновки) обсягом близько 300 слів і ключові слова. 

 

* імена, прізвища транслітеруються, назви статей та решта інформації перекладаються. При транслітерації слід дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України  «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. №55 (див. додаток 2).

Для транслітерації з української мови можна скористатися сервісом http://ukrlit.org/transliteratsiia та з російської – http://ru.translit.net/?account=mvd.

 Структура статті з методики викладання

1. Номер УДК.

2. Ім’я, прізвище,  інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор) (курсив).

3. Назва статті (ВЕРХНІЙ РЕГІСТР). Важливо! Назва роботи може містити не більше 10 слів, має розкривати сутність проблеми та бути цікавою широкому загалу науковців. Слід уникати скорочень.

4. Резюме і ключові слова (курсив) мовою статті з такими обов'язковими елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження (від 200 до 300 слів та 5-10 ключових слів).

5. Текст статті, де присутні такі необхідні елементи:

       Вступ / Introduction 

 • • постановка проблеми, її актуальність для теорії і практики;
 •  Мета та завдання / Aim and tasks
 • виходячи з невирішених чи проблемних аспектів порушеної проблеми
 • теоретичне обґрунтуванням вирішення кожного з поставлених завдань. 

        Виклад сутності запропонованої методики з наведеннм прикладів та обґрунтуванням новизни. 

        Експериментальна перевірка ефективності запропонованої методики 

 • • з описанням умов проведення експерименту, вказуючи критерії, показники, одиниці вимірювання з наведенням статистичних даних.

          Висновки / Conclusion

 • • Висновки з дослідження, які стисло висвітлюють сутність отриманих результатів згідно з поставленими у роботі завданнями.  Важливо! У висновках не повинно бути даних, яких немає у змісті статті! 

6. Література, оформлена за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 р.

7. Література в романському алфавіті в АРА стилі (додаток 1). ВАЖЛИВО! У "Додатку 1" приклади списків літератури представлено у вигляді таблиці лише для порівняння бібліографії в оригіналі та за міжнародним стандартом. Списки літератури НЕ ПОТРІБНО складати у таблиці. 

8. Інформація українською чи англійською мовою (відмінною від мови статті):

- ПІБ автора, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор)

9. Назва статті.

10. Авторське резюме (актуальність, мета, методи, результати дослідження та висновки) обсягом близько 300 слів і ключові слова. 

Технічні вимоги до оформлення статті:

Формат – А 4

Поля – 2 см (нижнє) х 2 см (верхнє), 3 см (ліве) х 1,5 см (праве)

Абзац – 1,25 см

Міжрядковий інтервал – 1,5 см

Шрифт – Times New Roman

Кегль – 14.

 

Примітка. У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).

 

 

 Редакційна колегія журналу «Наука і освіта» не несе відповідальності за зміст статей та може не поділяти думку автора.

 

 

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

 

 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory