Вимоги до публікацій

ДО УВАГИ АВТОРІВ

СТАТТІ, ЩО ПІДГОТОВЛЕНІ БЕЗ УРАХУВАННЯ ВИМОГ, НЕ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ДО РОЗГЛЯДУ!

 

Звертаємо увагу на те, що з вересня 2017 року згідно із Законом України "Про вищу освіту" не допускається використання даних, які було представлено у захищених дисертаційних дослідженнях, а також опублікованих раніше статтях.  

***

Наразі приймаємо переважно такі статті, що мають емпіричну частину.

Суто теоретичні роботи друкуватимуться в обмеженій кількості та за умови, якщо вони мають суттєву наукову актуальність.

Також важливим є те, щоб статті були цікавими та зрозумілими не тільки вітчизняним, але й іноземним науковцям (особливо в аспекті того, що вони друкуватимуться англійською).

*** 

З 2017 РОКУ БІЛЬША ЧАСТИНА СТАТЕЙ У ЖУРНАЛІ ДРУКУЄТЬСЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ!

 УВАГА! У статті мають бути посилання на іншомовні джерела (мінімум 20%).

 

ДО РЕДАКЦІЇ ПОДАЮТЬСЯ ДВА ВАРІАНТИ СТАТТІ:

АНГЛІЙСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ/РОСІЙСЬКОЮ (В ОРИГІНАЛІ

***

ПЕРЕКЛАД ЗАСОБАМИ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ (ТИПУ GOOGLE TRANSLATE, YANDEX ПЕРЕВОДЧИК И Т.Д.) Є НЕПРИПУСТИМИМИ!!! 

***

МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АВТОРІВ У СТАТТІ - ТРИ ОСОБИ. 

***

Авторам (за виключенням докторів наук) разом зі статтею пред’являти до редакції рецензію-відгук доктора наук (у відповідній галузі науки).

 

Обсяг статті: від 10 (без урахування списків літератури та резюме) до 30 сторінок. 

 

 

Структура статті:

1. Номер УДК.

2. Ім’я, прізвище,  інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор) (курсив).

3. Назва статті (ВЕРХНІЙ РЕГІСТР). Важливо! Назва роботи може містити не більше 10 слів, має розкривати сутність проблеми та бути цікавою широкому загалу науковців. Слід уникати скорочень.

4. Резюме і ключові слова (курсив) з такими обов'язковими елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження (від 200 до 300 слів та 5-10 ключових слів).

5. Текст статті, де присутні такі необхідні елементи:

       Вступ / Introduction 

  • • постановка проблеми, її актуальність для теорії і практики;
  • • теоретичний аналіз не повинен обмежуватися посиланнями на авторів, які вивчали порушене питання. Він повинен містити стисле узагальнення отриманих ними даних із виділенням напрямків, тенденцій, підходів до пізнання проблеми. Не допускається перерахування прізвищ науковців без розкриття змысту отриманих ними результатів та посилання на них! 
  • • мета та завдання. Завдання мають бути направлені на узагальнення даних, спрямованих на формулювання гіпотези або концепції, або певної моделі, розробку та виділення методів, а також умов проведення дослідження. 

          Методи дослідження / Research methods 

  • • Методи дослідження передбачають опис їх основного змісту, характеристик і показників, які вони фіксують, та одиниць вимірювання. Зауважте, що теоретичні методи дослідження НЕ ПОТРІБНО вказувати (аналіз та узагальнення літератури, систематизація тощо). Наводимо приклад НЕВІРНОГО оформлення цього пункту:  Методи дослідження: аналіз і узагальнення даних наукової, методичної та психолого-педагогічної літератури для вивчення стану розробленості проблеми та використання емпіричних методів і методів статистичної обробки даних.

           Результати та їх обговорення / Research results and their discussion

  • • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Опис емпіричних результатів повинен містити конкретні дані, що підтверджують статистичну достовірність отриманих результатів. Отанні можуть бути представлені у вигляді таблиць, графіків, діаграм з подальшою інтерпретацією. 
  • • По завершенні описання вирішених завдань бажано провести порівняльний аналіз отриманих даних з результатами інших дослідників, що вивчали це питання (з'ясувати, чи проведене Вами дослідження підтверджує або спростовує гіпотези інших науковців).

          Висновки / Conclusions

  • • Висновки з дослідження, які стисло висвітлюють сутність отриманих результатів згідно з поставленими у роботі завданнями.  Важливо! У висновках не повинно бути даних, яких немає у змісті статті! 

6. Література, оформлена за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 р.

7. Література в романському алфавіті в АРА стилі (додаток 1). ВАЖЛИВО! У "Додатку 1" приклади списків літератури представлено у вигляді таблиці лише для порівняння бібліографії в оригіналі та за міжнародним стандартом. Списки літератури НЕ ПОТРІБНО складати у таблиці. 

8. Інформація українською мовою (якщо Ваша стаття написана англ. мовою):

- ПІБ автора, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор)

9. Назва статті.

10. Авторське резюме (актуальність, мета, методи, результати дослідження та висновки) обсягом близько 300 слів і ключові слова. 

 

* імена, прізвища транслітеруються, назви статей та решта інформації перекладаються. При транслітерації слід дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України  «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. №55 (див. додаток 2).

Для транслітерації з української мови можна скористатися сервісом http://translit.kh.ua/?passport (потрібно обрати саме паспортний стиль) та з російської – http://ru.translit.net/?account=mvd.

 

Вимоги до оформлення статті:

Формат – А 4

Поля – 2 см (нижнє) х 2 см (верхнє), 3 см (ліве) х 1,5 см (праве)

Абзац – 1,25 см

Міжрядковий інтервал – 1,5 см

Шрифт – Times New Roman

Кегль – 14.

 

Примітка. У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).

 

 

 Редакційна колегія журналу «Наука і освіта» не несе відповідальності за зміст статей та може не поділяти думку автора.

 

 

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

 

 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory