Вимоги до публікацій

Шановні колеги!

 

Наголошуємо, що процес рецензування розпочинається з перевірки технічним редактором відповідності Вашої статті вимогам журналу. Далі робота надсилається на розгляд рецензентові (фахівцеві відповідної галузі). Попереджаємо, що після висунення зауважень (як технічним редактором, так і рецензентом) доопрацьовану роботу можна подати тільки один раз! Якщо автор з першого разу не виправив усі зауваження, не врахував рекомендації та відправив матеріали на повторний розгляд, йому відмоляють у публікації без права подальшого доопрацювання та подання статті. 

***

 

Шановні автори, які готують статті до серії "Психологія"!

Будь ласка, прописуйте у темі листа слово "Психологія", оскільки ваші матеріали губляться серед тисячі статей з педагогіки, що надходять до редакції.

***

 • • Статті, підготовлені без урахування вимог, не розглядаються. 
 • • З вересня 2017 року згідно із Законом України "Про вищу освіту" не допускається використання даних, які було представлено у захищених дисертаційних дослідженнях, а також опублікованих раніше статтях.  
 • • Наразі приймаємо переважно такі статті, що мають емпіричну частину. Суто теоретичні роботи друкуватимуться в обмеженій кількості та за умови, якщо вони мають суттєву наукову актуальність. Також важливим є те, щоб дослідження були цікавими та зрозумілими не тільки вітчизняним, але й іноземним науковцям (особливо в аспекті того, що вони друкуватимуться англійською).
 • • У статті мають бути посилання на іншомовні джерела (мінімум 20%).
 • • Переклад засобами онлайн-сервісів (типу Google Translate, Yandex переводчик, prompt тощо) є неприпустимим. 
 • • Максимальна кількість авторів у статті - три особи. 
 • • Авторам (за виключенням докторів наук) разом зі статтею пред’являти до редакції рецензію-відгук доктора наук (у відповідній галузі науки).
 • • Обсяг статті: від 10 (без урахування списків літератури та резюме) до 30 сторінок. 

 Увага! Просимо звернути увагу на те, що з 1 номеру 2018 року посилання у тексті оформлюються не як раніше  (наприклад, [1], [2, c. 3]), а по-новому: у круглих дужках прізвище автора - кома - рік видання роботи - (Чебикін, 2010). Якщо потрібно послатися на декілька джерел, варто перелічувати їх через крапку з комою - (Чебикін, 2010; Богданова, 2007; Саннікова, 2015). Списки літератури оформлюємо за тими самими правилами. 

 Структура статті з психології та педагогіки

(для статей з методики викладання структуру подано ничже):

1. Номер УДК.

2. Ім’я, прізвище,  інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор) (курсив).

3. Назва статті (ВЕРХНІЙ РЕГІСТР). Важливо! Назва роботи може містити не більше 10 слів, має розкривати сутність проблеми та бути цікавою широкому загалу науковців. Слід уникати скорочень.

4. Резюме і ключові слова (курсив) мовою статті з такими обов'язковими елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження (від 200 до 300 слів та 5-10 ключових слів).

5. Текст статті, де присутні такі необхідні елементи:

       Вступ / Introduction 

 • • постановка проблеми, її актуальність для теорії і практики;
 •       Мета та завдання / Aim and tasks
 • Завдання мають бути направлені на узагальнення даних, спрямованих на формулювання гіпотези або концепції, або певної моделі, розробку та виділення методів, а також умов проведення дослідження. 

        Методи дослідження / Research methods 

 • • Методи дослідження передбачають опис їх основного змісту, характеристик і показників, які вони фіксують, та одиниць вимірювання. Увага! Сюди також входить інформація щодо організації дослідження, якісних та кількісних характеристик вибірки тощо. Якщо Ви досліджуєте, наприклад, рівні сформованості певного педагогічного явища, обов'язково тут необхідно подати їхню характеристику. Цей пункт має містити ВИЧЕРПНУ інформацію щодо процедури організації та проведення Вашого дослідження.

           Результати  / Research results 

 • • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Теоретичний аналіз не повинен обмежуватися посиланнями на авторів, які вивчали порушене питання. Він повинен містити стисле узагальнення отриманих ними даних із виділенням напрямків, тенденцій, підходів до пізнання проблеми. Не допускається перерахування прізвищ науковців! Опис емпіричних результатів повинен містити конкретні дані, що підтверджують статистичну достовірність отриманих результатів. Отанні можуть бути представлені у вигляді таблиць, графіків, діаграм з подальшою інтерпретацією. 
 •        Обговорення / Discussion
 • • По завершенні описання вирішених завдань бажано провести порівняльний аналіз отриманих даних з результатами інших дослідників, що вивчали це питання (з'ясувати, чи проведене Вами дослідження підтверджує або спростовує гіпотези інших науковців). Увага! Обов'язково мають бути посилання на дослідження, результати яких Ви порівнюєте зі своїми власними.

          Висновки / Conclusion

 • • Висновки з дослідження, які стисло висвітлюють сутність отриманих результатів згідно з поставленими у роботі завданнями.  Важливо! У висновках не повинно бути даних, яких немає у змісті статті! 

6. Література, оформлена за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 р.

7. Література в романському алфавіті в АРА стилі (додаток 1). ВАЖЛИВО! У "Додатку 1" приклади списків літератури представлено у вигляді таблиці лише для порівняння бібліографії в оригіналі та за міжнародним стандартом. Списки літератури НЕ ПОТРІБНО складати у таблиці. 

8. Інформація українською чи англійською мовою (відмінною від мови статті):

- ПІБ автора, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор)

9. Назва статті.

10. Авторське резюме (актуальність, мета, методи, результати дослідження та висновки) обсягом близько 300 слів і ключові слова. 

 

* імена, прізвища транслітеруються, назви статей та решта інформації перекладаються. При транслітерації слід дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України  «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. №55 (див. додаток 2).

Для транслітерації з української мови можна скористатися сервісом http://ukrlit.org/transliteratsiia та з російської – http://ru.translit.net/?account=mvd.

 Структура статті з методики викладання

1. Номер УДК.

2. Ім’я, прізвище,  інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор) (курсив).

3. Назва статті (ВЕРХНІЙ РЕГІСТР). Важливо! Назва роботи може містити не більше 10 слів, має розкривати сутність проблеми та бути цікавою широкому загалу науковців. Слід уникати скорочень.

4. Резюме і ключові слова (курсив) мовою статті з такими обов'язковими елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження (від 200 до 300 слів та 5-10 ключових слів).

5. Текст статті, де присутні такі необхідні елементи:

       Вступ / Introduction 

 • • постановка проблеми, її актуальність для теорії і практики;
 •  Мета та завдання / Aim and tasks
 • виходячи з невирішених чи проблемних аспектів порушеної проблеми
 • теоретичне обґрунтуванням вирішення кожного з поставлених завдань. 

        Виклад сутності запропонованої методики з наведеннм прикладів та обґрунтуванням новизни. 

        Експериментальна перевірка ефективності запропонованої методики 

 • • з описанням умов проведення експерименту, вказуючи критерії, показники, одиниці вимірювання з наведенням статистичних даних.

          Висновки / Conclusion

 • • Висновки з дослідження, які стисло висвітлюють сутність отриманих результатів згідно з поставленими у роботі завданнями.  Важливо! У висновках не повинно бути даних, яких немає у змісті статті! 

6. Література, оформлена за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 р.

7. Література в романському алфавіті в АРА стилі (додаток 1). ВАЖЛИВО! У "Додатку 1" приклади списків літератури представлено у вигляді таблиці лише для порівняння бібліографії в оригіналі та за міжнародним стандартом. Списки літератури НЕ ПОТРІБНО складати у таблиці. 

8. Інформація українською чи англійською мовою (відмінною від мови статті):

- ПІБ автора, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор)

9. Назва статті.

10. Авторське резюме (актуальність, мета, методи, результати дослідження та висновки) обсягом близько 300 слів і ключові слова. 

Технічні вимоги до оформлення статті:

Формат – А 4

Поля – 2 см (нижнє) х 2 см (верхнє), 3 см (ліве) х 1,5 см (праве)

Абзац – 1,25 см

Міжрядковий інтервал – 1,5 см

Шрифт – Times New Roman

Кегль – 14.

 

Примітка. У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).

 

 

 Редакційна колегія журналу «Наука і освіта» не несе відповідальності за зміст статей та може не поділяти думку автора.

 

 

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

 

 

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory