Процес рецензування статей складається з таких етапів:

  Перший етап: Стаття має пройти рецензування спеціалістом за місцем роботи чи навчанням автора.

  На цьому етапі використовується так зване "відкрите рецензування" (open peer review) офіційним рецензентом – зовнішнім фахівцем відповідного наукового профілю (доктор наук). Така рецензія має містити інформацію про достовірність та відсутність плагіату отриманих результатів, їх актуальність та новизну, а також практичну цінність з рекомендаціями до публікації статті. 

Таку рецензію разом зі статтею автор має надіслати на розгляд до редакції.

 

  Другий етап: Розгляд статті одним із членів редакційної колегії (single-blind review - рецензент знає автора, але автор не знає рецензента), який визначає незалежних експертів з числа провідних учених обраної проблеми.

 

Вимоги до рукопису

 

 

Відповідність рукопису статті профілю журналу

Оцінка

Зауваження

так

ні

 

Актуальність теми у міжнародному форматі

так

ні

 

Системність аналізу літературних даних

так

ні

 

Конкретність мети та завдань дослідження

так

ні

 

Опис методів дослідження з відповідними показниками та їхня валідність

так

ні

 

Адекватність використання статистичних методів

так

ні

 

Науковий рівень презентації отриманих результатів (як теоретичних, так і практичних)

так

ні

 

Обговорення та пояснення отриманих даних

достатній

недостатній

 

Адекватність висновків та їхня відповідність поставленим у роботі завданням

так

ні

 

Рівень наукового мовного оформлення тексту

задовільний

незадовільний

 

Правильність оформлення літератури (обидва списки)

задовільний

незадовільний

 

Відповідність розширеної анотації вимогам

відповідає

не відповідає

 

Наявність відповідної рецензії на статтю автора, а також трьох бібліографічних даних про його друковані праці.

так

ні

 

 

Вимоги до автора та роботи

 

Наявність у автора 3 праць з тематики дослідження

Оцінка

Зауваження

так

ні

 

Наявність у списку літератури 50% джерел із БД Web of Science чи/та Scopus та фахових видань

так

ні

 

 

   Трєтій етап: Після цього стаття надсилається на розгляд незалежним експертам у відповідній галузі знань. Тут використовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind – ні автор, ні рецензент не знають один одного).

   На підставі проведеного рецензування автор може отримати одну з таких відповідей: а) статтю прийнято до друку, б) рекомендовано доопрацювати статтю, в) автору відмовлено в публікації статті.

 

   ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

   з оцінювання наукового рукопису на предмет

   публікації в наукометричному журналі «Наука і освіта»

   Назва роботи:

_____________________________________________________________________  

 

   Висновок рецензента

  1. Рекомендовано до друку без зауважень _____________________________
  2. Рекомендовано доопрацювати_____________________________________
  3. Відхилити через невідповідність таким вимогам:_____________________

 

   Термін виконання – до 30 днів.  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory